Oferujemy usługi

W myśl przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r., Prawo o notariacie

 

(Dz.U.2019.540 tekst jednolity):

 

„ Art.79.Notariusz dokonuje następujących czynności:

 

1) sporządza akty notarialne;

 

1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

 

1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

 

1c) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;

 

2) sporządza poświadczenia;

 

3) (uchylony);

 

4) spisuje protokoły;

 

5) sporządza protesty weksli i czeków;

 

6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

 

7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

 

8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

 

8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę

wpisu w księdze wieczystej;

 

9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów."