Notariat

Notariat

Notariat jest niezbędnym uczestnikiem tworzenia i urzeczywistniania struktur prawnych wolnego rynku.

Notariusz wykonuje funkcje publiczne i jest wyposażony przez Państwo w moc nadawania charakteru urzędowego oświadczeniom osób, które się do niego o to zwracają, oraz w moc nadawania takiego charakteru innym czynnościom przewidzianym przez prawo.

Notariusz zapewnia stronom bezpieczeństwo obrotu, a swoją pracę wykonuje w ramach wolnego zawodu, stosując przepisy obowiązującego prawa i przestrzegając zasad etyki i praw człowieka oraz dbając o godnośc zawodu.

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o Notariacie

Art.1. §1. „Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadac formę notarialną (czynności notarialnych).”

Art. 2. §1. „(…) Notariusz w zakresie swoich uprawnień, o których mowa w art.1, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§2. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.”