Kancelaria Notarialna

Paulina Nowaczyk - Kaczmarek i Anna Stefaniak - Nowaczyk Notariusze w Poznaniu S.C.

Notariat

Zakres usług

Kontakt

Klauzula informacyjna dla klienta kancelarii notarialnej

Kancelaria Notarialna Paulina Nowaczyk – Kaczmarek i Anna Stefaniak – Nowaczyk Notariusze w Poznaniu Spółka Cywilna  otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).

Działania Notariuszy podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na nich obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).

Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.

Notariusze przekazywać będą Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.

Notariusze mają obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymali te dane.

Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariuszy w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszom uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariuszy tutejszej Kancelarii, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kancelaria@notariusz-nowaczyk.pl;

Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariuszy tutejszej Kancelarii, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skontaktuj się z nami